اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی
این سامانه در حال تغییر و به روز رسانی می باشد

اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی

از صبر و شکیبایی شما متشکریم

باسمه تعالي

اداره امورزندانهاي كشور در قبل از انقلاب بعهده وزارت دادگستري و وزارت كشور بصورت توأمان بوده به اين شرح كه شهرباني قديم زير نظر مستقيم وزير كشور اداره ميشده فقط امور اجرائي اداره زندانها اعم از انتظامي و اداري را شهرباني بعهده داشته لكن اشراف كامل و عزل ونصب رؤساي زندانهابا وزارت دادگستري وقت بوده است . پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) و از ابتداي سال ١٣٥٨ باتصويب شوراي محترم انقلاب شوراي سرپرستي زندانها تشكيل كه زير نظر مستقيم شورايعالي قضائي انجام وظيفه مي نمودند اداره زندانهاي سطح كشور رابعهده داشتننداين شورا كه مركب از سه نفر بودند تا سال ١٣٦٤ فعال بوده است. (قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانهاو اقدامات تأميني وتربيتي كشور به سازمان زندانها واقدامات تأميني و تربيتي كشور مشتمل برده ماده ودو تبصره در جلسه روز يكشنبه ششم بهمن ماه يكهزار وسيصدو شصت و چهار (۱۳۶۴/١١/۶) مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶۴/١١/۷ با تأييد شوراي نگهبان رسيد). به موجب اين قانون كليه اختيارات شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مطرح در لايحه قانوني الحاقي به ان مصوب ۵۹/٢/۲۳ شوراي انقلاب به سازمان واگذار گرديد . تنظيم آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به وزير وقت دادگستري و رئيس سازمان محول گرديد. سازمان زير نظر قوه قضائيه انجام وظيفه مي نمايد. مديران كل زندانهاي خراسان از بدو تأسيس به ترتيب آقايان جلالي، شمسيان ، محسني ، شمس ، نجمي و قهرمانی در حال حاضر هم برادر سید محمد موسوی مي باشد.

تماس با ما

مشهد مقدس - بولوار شهید سپهبد قرنی - خیابان دکتر شیخ

37287601-5 (051)