اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی
درباره اداره کل

درباره اداره کل

باسمه تعالي

اداره امورزندانهاي كشور در قبل از انقلاب به عهده وزارت دادگستري و وزارت كشور بصورت توأمان بوده به اين شرح كه شهرباني قديم زير نظر مستقيم وزير كشور اداره ميشده فقط امور اجرائي اداره زندانها اعم از انتظامي و اداري را شهرباني بعهده داشته لكن اشراف كامل و عزل ونصب رؤساي زندانها با وزارت دادگستري وقت بوده است .

پس از پيروزي انقلاب شكوهمند اسلامي ايران به رهبري امام خميني (ره) و از ابتداي سال ١٣٥٨ باتصويب شوراي محترم انقلاب ، شوراي سرپرستي زندانها تشكيل كه زير نظر مستقيم شوراي عالي قضائي انجام وظيفه مي نمودند اداره زندانهاي سطح كشور را بعهده داشتننداين شورا كه مركب از سه نفر بودند تا سال ١٣٦٤ فعال بوده است.

(قانون تبديل شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني وتربيتي كشور به سازمان زندانها واقدامات تأميني و تربيتي كشور مشتمل برده ماده ودو تبصره در جلسه روز يكشنبه ششم بهمن ماه يكهزار وسيصدو شصت و چهار (۱۳۶۴/١١/۶) مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۶۴/١١/۷ با تأييد شوراي نگهبان رسيد).

به موجب اين قانون كليه اختيارات شوراي سرپرستي زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مطرح در لايحه قانوني الحاقي به ان مصوب ۵۹/٢/۲۳ شوراي انقلاب به سازمان واگذار شد . تنظيم آئين نامه هاي اجرائي اين قانون به وزير وقت دادگستري و رئيس سازمان محول گرديد .

روسای سازمان از ابتدا تا به امروز آقایان

انصاري
شوشتري
شهيد لاجوردي
بختياري
یساقی
اسماعیلی
دکتر جهانگیر

بوده اند (رياست سازمان به پيشنهاد دادستان كل كشور و به تصويب شوراي عالي قضايي و در حال حاضر رياست محترم قوه قضائيه براي دوسال انتخاب مي شود) انتظامات و حفاظت زندانهاو بازداشت گاهها به سازمان محول شده است سازمان در بدو تأسيس موظف شد نيرو هاي مورد نياز خودرا از بين نيروهاي نظامي و انتظامي موجود با هماهنگي مسؤلين مربوطه گزينش نمايد ونيروهاي مذكور پس از گزينش با اعتبارات مربوطه به سازمان منتقل شوند كه انجام اين امر هم اكنون ميسر و عملي شده است . سازمان زير نظر قوه قضائيه انجام وظيفه مي نمايد.

مديران كل زندانهاي خراسان از بدو تأسيس به ترتيب آقايان

شمسيان
محسني
شمس
نجمي
قهرمانی
سید محمد موسوی
© 2018. اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی