اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی
خدمات دستگاه

خدمات دستگاه


خدمات قضایی زندانیان
پاسخگویی به استعلامات قضایی ، آزادی مشروط، عفو، مرخصی، اعسار و پیگیری پرونده
پذیرش و نگهداری زندانیان
پذیرش زندانی در بدو ورود و انجام امور مربوط به نگهداری زندانی در طول دوره محکومیت
ملاقات زندانیان با خانواده
انجام ملاقات از راه دور و تعیین نوبت ملاقات که شامل تلفنی ، حضوري و خصوصی میباشد
پذیرش و نگهداری زندانیان
پذیرش زندانی در بدو ورود و انجام امور مربوط به نگهداری زندانی در طول دوره محکومیت
مبادله زندانیان
انتقال زندانیان از زندان به زندانی دیگر و یا مبادله زندانی با کشورهای دیگر
اشتغال زندانیان
ایجاد اشتغال در برای زندانیان به منظور تامین مخارج زندانی و خانواده هایشان
آموزش زندانیان
آموزش دادن زندانیان به صورت آموزشهای تحصیلی ، دانشگاهی و آموزشهای مهارتهای حرفه ای
© 2018. اداره کل زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی